Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στοχοθεσία Τοπικού Δικτύου Απορριμμάτων

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

«Ρήματα και Απορρίμματα: Μειώνω – Επαναχρησιμοποιώ – Ανακυκλώνω»

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας και οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας έχουν ιδρύσει, οργανώσει και λειτουργούν Δίκτυο τοπικής εμβέλειας με θέμα τα απορρίμματα, με συντονιστικό φορέα το ΚΠΕ Καλαμάτας σε συνεργασία με το Δήμο Καλαμάτας και με δήμους της Μεσσηνίας. Η λειτουργία του Δικτύου εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 917/12-02-2016 Απόφαση της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας και την με αρ. πρωτ. 730/16-02-2016 Απόφαση της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας με τριετή διάρκεια. Το Δίκτυο αυτό αποτελεί συνέχεια του Δικτύου: «Διαχείριση απορριμμάτων ?Διαλογή στην πηγή» που λειτουργούσε από το 2002. Ο σκοπός του Δικτύου είναι να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει και να ενεργοποιήσει την εκπαιδευτική κοινότητα (εκπαιδευτικούς και μαθητές) και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο σχετικά με το δύσκολο πρόβλημα των απορριμμάτων.

Συγκεκριμένα ο Δήμος Καλαμάτας αντιμετωπίζει το πρόβλημα μέσα από τη διαδικασία της Εναλλακτικής Διαχείρισης των Απορριμμάτων. Έτσι είναι ήδη ενεργά τα παρακάτω ρεύματα ανακύκλωσης:

 • ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

 • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (ΦΟΡΗΤΕΣ και ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ)

 • ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

 • ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

 • ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 • ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΕΛΑΙΑ (ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΑ)

 • ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (ΜΕΛΑΝΟΔΟΧΕΙΑ)

 • ΕΝΔΥΜΑΤΑ- ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

 • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

 • ΦΑΡΜΑΚΑ

Παράλληλα γίνεται στήριξη προώθησης της Κομποστοποίησης Οργανικών Απορριμμάτων μέσα από το πρόγραμμα επεξεργασίας του συνόλου των αστικών απορριμμάτων αλλά και ενός Προγράμματος Οικιακής Κομποστοποίησης σε συνεργασία με δημότες εθελοντές.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 1. Μείωση.

 2. Επαναχρησιμοποίηση.

 3. Ανακύκλωση (συσκευασίες από γυαλί, χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, μέταλλα) κ.α

 4. Κομποστοποίηση.

 5. Τέχνη από απορρίμματα (Trash Art).

 6. Μέθοδοι τελικής διάθεσης απορριμμάτων.

 7. Ο υπερκαταναλωτισμός στην εποχή μας.

 8. Είδη αποβλήτων (αστικά και βιομηχανικά απόβλητα σε αέρια, υγρή και στερεά μορφή, τοξικά απόβλητα, πυρηνικά απόβλητα, επικίνδυνα απόβλητα για το περιβάλλον και τον άνθρωπο).

 9. Νομοθεσία και θεσμοί για τη διαχείριση απορριμμάτων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

 10. Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού από ανακυκλώσιμα υλικά.

 11. Απορρίμματα και βιωτικό επίπεδο.

 12. Ο,τιδήποτε άλλο σχετικό με το θέμα.

ΣΚΟΠΟΣ:

Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σχετικά με το θέμα του Δικτύου, στο πλαίσιο του νέου αναβαθμισμένου ρόλου των ΚΠΕ ως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία.

ΣΤΟΧΟΙ:

Γενικοί:

 1. Στήριξη των σχετικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των σχολείων με παραγωγή κατάλληλου έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού.

 2. Η ανάπτυξη οριζόντιας επικοινωνίας και σύνδεσης μεταξύ των μελών του Δικτύου.

 3. Η προώθηση της συμμετοχής σε κοινές περιβαλλοντικές δράσεις,

 4. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο Δίκτυο και η συμμετοχή τους σε πιλοτικές και καινοτόμες δραστηριότητες.

 5. Η ανάπτυξη συνεργασιών με τις τοπικές κοινωνίες π.χ. Τοπική Αυτοδιοίκηση, Υπηρεσίες, Επαγγελματικές Οργανώσεις, Σύλλογοι και Φορείς, αλλά και Οικολογικές Οργανώσεις, τοπικές, εθνικές και διεθνείς, Ενώσεις Πολιτών, κ.ά..

Ειδικοί:

 1. Η ανάπτυξη θετικών στάσεων και συμπεριφορών με σκοπό τη μείωση και την επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων.

 2. Η κατανόηση των ωφελειών της ανακύκλωσης.

 3. Η ενεργή και συνειδητή συμμετοχή των μαθητών και των ενηλίκων στη διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή.

 4. Η αξία της κομποστοποίησης των οργανικών απορριμμάτων.

 5. Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη της φαντασίας και δημιουργίας μέσα από την τέχνη (trash art).

 6. Η ενημέρωση για την ασφαλή διάθεση των απορριμμάτων χωρίς προβλήματα για το περιβάλλον.

 7. Η ανάπτυξη κριτικής στάσης απέναντι στον καταναλωτισμό.

 8. Η γνωριμία με όλα τα είδη αποβλήτων σε όποια μορφή κι αν βρίσκονται.

 9. Η απόκτηση κριτικής στάσης απέναντι στο πρόβλημα μέσα από την ισχύουσα νομοθεσία και τους θεσμούς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

 10. Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμα υλικά.

 11. Καταγραφή και σύγκριση των απορριμμάτων μιας κοινωνίας σε σχέση με το βιοτικό της επίπεδο.

 12. Η ανάπτυξη της οικολογικής ευασθησίας των μαθητών να λειτουργήσει ανατροφοδοτικά στη δημιουργία οικολογικής ευαισθησίας τόσο στον οικογενειακό όσο και στον κοινωνικό τους περίγυρο.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Κάθε ομάδα έχει ως αντικείμενο μελέτης κάποια ή κάποιες από τις θεματικές που έχουν οριστεί. Η μεθοδολογία που ακολουθείται , βασίζεται στη διεπιστημονική, τη βιωματική και την ολιστική προσέγγιση ενώ ενθαρρύνει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και την ομαδική εργασία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η διάρκεια λειτουργίας του Δικτύου είναι 3ετής. Μετά το τέλος της τριετούς λειτουργίας του Δικτύου και εφόσον η αξιολόγηση της λειτουργίας του είναι θετική θα αποφασιστεί η περαιτέρω λειτουργία του.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Το Δίκτυο «Διαχείριση απορριμμάτων, διαλογή στην πηγή» του ΚΠΕ Καλαμάτας λειτουργεί από το 2002, ως δίκτυο σχολείων τοπικής εμβέλειας που αναπτύχθηκε στο Δήμο Καλαμάτας. Το ΚΠΕ Καλαμάτας και οι Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε. Μεσσηνίας, λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα ανακύκλωσης που έχει ξεκινήσει στην Καλαμάτα και στους άλλους Δήμους της Μεσσηνίας καθώς και το μεγάλο ενδιαφέρον που δείχνει η εκπαιδευτική κοινότητα με την υλοποίηση κάθε χρόνο περιβαλλοντικών προγραμμάτων που αφορούν τα απορρίμματα, στοχεύουν στην επέκταση του Δικτύου σε όλη τη Μεσσηνία,. Το ΚΠΕ Καλαμάτας και οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης αναλαμβάνουν να στηρίξουν με εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό καθώς και με επιμορφωτικές συναντήσεις το έργο των σχολικών ομάδων που θα ενταχθούν στο Δίκτυο.

Δικαίωμα συμμετοχής στο δίκτυο έχουν:

1. Ως μέλη: Οι περιβαλλοντικές ομάδες (εκπαιδευτικοί και μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) που υλοποιούν ομοθεματικό πρόγραμμα Π.Ε.

2. Ως συνεργάτες: Οι σχολικές μονάδες (εκπαιδευτικοί και μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) που θα συμμετέχουν υλοποιώντας δράσεις τουλάχιστον δίμηνης διάρκειας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους στο πλαίσιο του δικτύου. Το συντονισμό των δράσεων σε επίπεδο σχολικής μονάδας αναλαμβάνει εκπαιδευτικός/οί του σχολείου, οι οποίοι ορίζονται με πράξη του συλλόγου διδασκόντων.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

1. Δήμοι Μεσσηνίας

2. Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

3. Εθνικό Δίκτυο Π.Ε.: «Απορρίμματα ? τα χρήσιμα? άχρηστα», ΚΠΕ Έδεσσας – Γιαννιτσών

4. Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Καλαμάτας

5. Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ-Herrco.gr)

6. Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφ. Πελοποννήσου

7. Φυσικά πρόσωπα και επιστημονικοί φορείς, που είναι σχετικοί με το θέμα, κατόπιν έγκρισης

της συντονιστικής επιτροπής για συνεργασία.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η συντονιστική επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από:

 1. Γεώργιος Παναγόπουλος, Υπεύθυνος του ΚΠΕ Καλαμάτας

 2. Γεώργιος Αργυροηλιόπουλος, Μέλος Π.Ο. του ΚΠΕ Καλαμάτας

 3. Δημήτριος Σαρρής, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας

 4. Σόλαρης Ιωάννης, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας

 5. Κοκκωνία Γιαννοπούλου, Χημικός Μηχανικός- Εκπρόσωπος του Δήμου Καλαμάτας

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

 1. Γεώργιος Αργυροηλιόπουλος, Μέλος Π.Ο. του ΚΠΕ Καλαμάτας

 2. Αναστάσιος Ζόμπολας, Αναπληρωτής Υπεύθυνος του ΚΠΕ Καλαμάτας

 3. Δήμητρα Μιχαλακοπούλου, Μέλος Π.Ο. του ΚΠΕ Καλαμάτας

 4. Γεώργιος Παναγόπουλος, Υπεύθυνος του ΚΠΕ Καλαμάτας

 5. Ιωάννης Παπαδόπουλος, Χημικός- Δ/ντής Διεύθυνσης Καθαριότητας και Αμαξοστασίου Δήμου Καλαμάτας

 6. Ιωάννα Ραβάνη, Μέλος Π.Ο. του ΚΠΕ Καλαμάτας

 7. Δημήτριος Σαρρής, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας

 8. Σόλαρης Ιωάννης, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για να στηριχθούν οι εκπαιδευτικοί στο έργο τους θα πραγματοποιούνται σεμινάρια, ημερίδες και συναντήσεις εργασίας. Θα διεξάγονται βιωματικά εργαστήρια και επιμορφωτικές επισκέψεις καθώς και άλλες καινοτόμες δραστηριότητες, ώστε να ενισχυθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η δουλειά των περιβαλλοντικών και των σχολικών ομάδων του Δικτύου και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σχετικά με το δύσκολο πρόβλημα των απορριμμάτων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η επικοινωνία των συμμετεχόντων θα γίνεται ηλεκτρονικά (e-mail) αξιοποιώντας την ιστοσελίδα του ΚΠΕ Καλαμάτας και τις νέες ευέλικτες μορφές επικοινωνίας (blogς κ.ά.). Επίσης λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμμετέχοντες είναι κάτοικοι Μεσσηνίας θα επικεντρώνεται το επικοινωνιακό πλαίσιο σε συναντήσεις, για ανταλλαγή απόψεων και ιδεών καθώς και ανάληψη κοινών δράσεων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Θα εξελίσσεται σε όλες τις φάσεις και θα είναι αρχική, διαμορφωτική και τελική σε ετήσια βάση. Συνολική αξιολόγηση θα γίνει με το τέλος της τριετούς λειτουργίας του Δικτύου το 2018.

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Το ΚΠΕ Καλαμάτας μέσω του Τ.Δ.Ε. ή της Διαχειριστικής Επιτροπής θα καλύπτει τα έξοδα των σεμιναρίων, των ημερίδων, των συναντήσεων των ενηλίκων και των εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους για  επιμόρφωση και παρουσίαση των δράσεών τους, των συνεδριάσεων της Συντονιστικής Επιτροπής και της Παιδαγωγικής Ομάδας και τα έξοδα παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού.

Μοιράσου το!